1. Definities

1.1. Onder De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist wordt in deze voorwaarden verstaan De kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

1.2. Onder afnemer wordt verstaan de afnemer van zaken en/of diensten van De kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

2. Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en overeenkomsten tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en afnemers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden binden De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist alleen voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4. Indien een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd, blijft de tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en afnemer gesloten overeenkomst zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen.

3.2. Alle door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door afnemer verstrekte gegevens.

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist een opdracht schriftelijk bevestigt of uitvoert.

4.2. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst binden De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist alleen voor zover deze door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schriftelijk zijn bevestigd. Indien de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, leveringstermijn en/of andere voorwaarden, zal De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist afnemer hiervan op de hoogte stellen.

4.3. Wanneer aan de zijde van afnemer twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tezamen een overeenkomst met De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist sluiten, dan zijn deze hoofdelijk jegens haar verbonden ter zake van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.4. Mondelinge toezeggingen door of afspraken met ondergeschikten van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist binden De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist alleen voor zover deze door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schriftelijk zijn bevestigd.

5. Prijzen

5.1. De door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, gesteld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn tevens inclusief de kosten voor verpakking en de verzendkosten zoals omschreven in artikel 6.6.

5.2. Na totstandkoming van de overeenkomst is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van tussentijdse ontwikkelingen die prijsverhogend werken, zoals wijzigingen in vrachtkosten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, valutakoersen en andere factoren die prijsverhogend werken.

6. Levering en risico

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/bedrijf van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

6.2. De zaken zijn voor risico van afnemer 7 dagen nadat De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist afnemer heeft geïnformeerd dat de zaken voor aflevering gereed staan, hetzij zodra de zaken het bedrijf/magazijn van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist verlaten.

6.3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze voor aflevering gereed staan. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval de opslagkosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist op volledige schadevergoeding.

6.4. Behoudens indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, is het De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist BV.

6.5. De verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen. De wijze van transport staat ter vrije keuze van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist, ook bij niet-franco verzendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door afnemer zijn gegeven.

6.6. Voor verzending binnen Nederland voor orders boven een door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist vast te stellen bedrag worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

7. Leveringstermijn

7.1. Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij deze uitdrukkelijk als fataal zijn gekwalificeerd.

7.2. De leveringstermijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de overeenkomst door afnemer en toeleveranciers van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist noodzakelijke zaken, materialen en gegevens zijn verstrekt en de eventueel overeengekomen aanbetaling door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is ontvangen.

7.3. Een overschrijding van de leveringstermijn verplicht De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist niet tot een vergoeding, noch geeft zij afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel heeft afnemer het recht om na het verstrijken van een leveringstermijn De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen, na ommekomst waarvan iedere partij de overeenkomst mag ontbinden ter zake de niet geleverde zaken, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn.

8. Monsters, modellen en voorbeelden

8.1. Alle door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten of andere gegevens zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist verstrekte (product)informatie en dienen slechts ter aanduiding. De te leveren zaken kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden conform de verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, maten, gewichten of andere gegevens.

8.2. Voor zover sprake is van intellectuele of industriële eigendomsrechten van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist op aan afnemer ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist berusten.

Afnemer krijgt ter zake daarvan een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van deze rechten voor zover redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van het gebruik van de door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist geleverde zaken in de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer.

9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aangegeven wijze. Na ommekomst van deze periode verkeert afnemer in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1,5% per maand of gedeelte daarvan dat volledige betaling uitblijft.

9.2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

9.3. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling op te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden te verlangen. Tevens is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gerechtigd andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer.

9.4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van afnemer, zullen alle verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6. Is afnemer in verzuim ter zake van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van afnemer met een minimum van € 250,-, of, zo dit bedrag hoger is, 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Indien de werkelijk gemaakte incassokosten lager zijn dan het hiervoor genoemde minimum, zijn deze kosten te beschouwen als contractuele boete (onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist op volledige schadevergoeding), welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.

10. Gebreken en klachttermijnen

10.1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna op hun conformiteit te laten onderzoeken. Zichtbare of op andere wijze redelijkerwijs kenbare gebreken dienen door afnemer binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dient afnemer binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist te melden. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.

10.2. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

10.3. Voor zover De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist verantwoordelijk is voor transport voor de te leveren zaken, dienen reclames betreffende zichtbare of redelijkerwijs kenbare beschadiging van die zaken tijdens transport, aangetekend te worden op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist daarvoor vervalt.

11. Garantie

11.1. Nauta garandeert, met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, dat de door haar geleverde zaken in overeenstemming zijn met en gedurende een periode van 12 maanden na levering zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie.

11.2. Garantie op door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist van derden betrokken materialen en/of zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is jegens afnemer niet verantwoordelijk voor de nakoming van deze fabrikant/leveranciers garantie maar zal afnemer wel behulpzaam zijn bij het doorgeven van garantieclaims.

11.3. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft afnemer recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak, zulks ter keuze van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist. Vervangen zaken worden eigendom van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

11.4. De garantie is niet van toepassing indien het niet in overeenstemming zijn respectievelijk het niet functioneren van de geleverde zaak overeenkomstig de specificatie (gedeeltelijk) het gevolg is van onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren van onderhoud voorschriften. Daarnaast geldt de garantie niet indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor de afnemer de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.

11.5. Zaken welke ter garantiebeoordeling worden verzonden aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist, dienen altijd franco te zijn. Ongefrankeerde zendingen zullen door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist worden geweigerd, ook wanneer het zaken betreft die buiten de verleende garantie om ter reparatie worden aangeboden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist voor geleverde zaken is beperkt tot de nakoming van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist van haar garantie-verplichtingen als omschreven in artikel 11. Indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist in enig geval geen beroep kan doen op de hiervoor weergegeven beperking, geldt ten aanzien van levering van zaken een aansprakelijkheids beperking tot de factuur waarde van de betrokken zaken.

12.2. De aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist voor door afnemer geleden directe schade ter zake van verrichte diensten is beperkt tot die gevallen waarin De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is beperkt tot de factuurwaarde.

12.3. De aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot winst- en omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen, is in alle gevallen uitgesloten.

12.4. De aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

12.5. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is nimmer aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade die het gevolg is van brand, diefstal en/of braak van de door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist geleverde brandkasten en/of kluizen.

12.6. De aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar aansprakelijkheids verzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door die verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.7. Iedere vordering van afnemer op De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist uit hoofde van dit artikel, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aanhangig is gemaakt.

12.8. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aan afnemer worden tegengeworpen.

12.9. Afnemer vrijwaart De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, molest en wanprestatie door toeleveranciers of andere derden waarvan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist zich in de uitvoering van haar verplichtingen bedient.

13.2. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

13.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist uit hoofde van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making bestaat.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist geleverde zaken blijven eigendom van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist totdat afnemer aan alle verplichtingen jegens De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist heeft voldaan, zowel ter zake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten.

14.2. Door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van afnemer worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

14.3. Indien afnemer zijn verplichtingen jegens De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat afnemer hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist op volledige schadevergoeding.

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1. Bij niet nakoming door afnemer van een opeisbare verbintenis, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist om schadevergoeding te vorderen.

15.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkoms in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

15.3. Indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is Nederlands recht van toepassing.

16.2. De rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en afnemer, member of met dien verstande dat De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gerechtigd is om afnemer ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van de De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist behorende besloten vennootschappen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist B.V., De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist., gevestigd te Barneveld, gedeponeerd bij de rechtbank Arnhem op 2 juni 2009 onder nummer 2009/37.

17. Definities

17.1. Onder De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist wordt in deze voorwaarden verstaan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist B.V. en De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist Security Storage B.V.

17.2. Onder leverancier wordt verstaan de leverancier van zaken en/of diensten.

18. Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van leverancier en overeenkomsten tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een leverancier ingeroepen algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

19. Overeenkomst

19.1. Een overeenkomst tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en leverancier komt tot stand op het moment van ontvangst van een orderbevestiging door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist. Deze orderbevestiging dient binnen 14 dagen na de datum van de order te zijn ontvangen.

19.2. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is bevoegd wijziging van de te leveren zaken dan wel verrichte diensten te verlangen.

19.3. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn, zal leverancier De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen voordat uitvoering aan de wijziging wordt gegeven.

19.4. Indien de gevolgen voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn naar het oordeel van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de wijziging, heeft De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist het recht de order ter zake de wijziging kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn.

19.5. Indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist een order specifiek heeft geplaatst ten behoeve van een opdracht van haar afnemer, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist in geval van annulering van de opdracht door haar afnemer gerechtigd de order te annuleren.

20. Prijzen

20.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door leverancier opgegeven prijzen vast, exclusief omzetbelasting (BTW) en gesteld in Euro’s.

20.2. De door leverancier opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor verpakking en transport alsmede de kosten voortvloeiend uit het gebruik van intellectueel eigendomsrecht.

21. Levering en risico

21.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijf van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

21.2. De zaken zijn voor risico van leverancier totdat de gekochte zaken door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist in ontvangst zijn genomen en door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist zijn aanvaard.

21.3. Indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal leverancier op verzoek van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist de levering uitstellen gedurende een door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist te bepalen redelijke termijn.

21.4. Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist, zijn deelleveranties niet toegestaan.

21.5. De wijze van verzending en verpakking wordt conform de overeengekomen wensen van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist uitgevoerd. Indien De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist tevoren niet haar betreffende wensen aan leverancier heeft doorgegeven, zal leverancier hier tijdig naar informeren.

22. Keuring

22.1. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist behoudt zich het recht voor om geleverde zaken af te keuren binnen een termijn van 14 dagen na levering, indien en voor zover zij niet in overeenstemming zijn met de in de order vermelde eisen en specificaties, dan wel onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van materialen of de fabricage. Leverancier zal door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schriftelijk worden geïnformeerd over de afkeuring. Na afkeuring van de zaken zal De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist de afgekeurde zaken voor rekening en risico van de leverancier doen opslaan dan wel retourneren.

22.2. In geval van afkeuring zal leverancier de reeds betaalde of gefactureerde opdrachtsom direct aan De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist crediteren en wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Dit onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist om member of De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schadevergoeding te vorderen.

23. Leveringstermijn

23.1. Leverancier is verplicht de overeengekomen leveringstermijnen strikt aan te houden. Ingeval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist schriftelijk is geaccepteerd, heeft De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten jegens leverancier.

24. Betaling

24.1. Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten.

24.2. De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is gerechtigd de door haar verschuldigde bedragen te verrekenen met hetgeen leverancier aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

24.3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van afnemer, zullen alle verplichtingen van leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

25. Adres ondernemer: Niemeyerruimte 26, 2728NB Zoetermeer 

26. Garantie

26.1. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken in overeenstemming zijn met en zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie gedurende een periode van 12 maanden na ingebruikneming door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist, of, indien de zaken door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist worden doorgeleverd, gedurende een periode van 24 maanden na ingebruikneming door de afnemer van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

26.2. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak. Ter zake van herstelwerkzaamheden en vervangen zaken geldt een garantieperiode van 12 maanden nadat herstel of vervanging heeft plaatsgevonden.

26.3. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken compleet en voor gebruik gereed zijn, met dien verstande dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen en gebruiksaanwijzingen die noodzakelijk zijn voor het door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aangegeven doel worden meegeleverd.

25.4. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken voldoen aan alle toepasselijke (wettelijke) voorschriften, zonder dat De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist dit behoeft te onderzoeken.

26.5. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken en verrichte diensten geen inbreuk maken op enig geldend industrieel of intellectueel eigendomsrecht en dat het gebruik van de geleverde zaken of verrichte diensten door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

Leverancier vrijwaart De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist tegen alle (rechts)vorderingen van derden ter zake van een dergelijke inbreuk of onrechtmatig handelen.

27. Aansprakelijkheid

27.1. Leverancier is jegens De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, die door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist wordt of is geleden voortvloeiend uit of samenhangend met een door leverancier jegens De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van leverancier jegens De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

27.2. Leverancier vrijwaart De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist tegen alle (rechts)vorderingen van derden ter zake van de door deze derden geleden of te lijden schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met een door leverancier jegens die derden gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van leverancier jegens hen.

28. Eigendomsovergang

28.1. De eigendom van de geleverde zaken gaat bij aflevering over op De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist.

28.2. De door De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke blijven eigendom van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist. Voor zover sprake is van intellectuele of industriële eigendomsrechten van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist op aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist berusten.

29. Beëindiging van de overeenkomst

29.1. Bij niet nakoming door leverancier van een opeisbare verbintenis, is De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist om schadevergoeding te vorderen.

30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

30.1. Op alle overeenkomsten met De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

30.2. De rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist en leverancier, met dien verstande dat De Kluizen Concurrent en/of De Kluizen Specialist gerechtigd is om leverancier ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.